Kehittämishankkeet

Organisaation osaaminen muodostuu, kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittävät osaamistaan yhdessä. Näin osaaminen muunnetaan yhteiseksi näkemykseksi ja toiminnaksi. Me kehitämme laadukkaita koulutushankkeita yhteisöjen, organisaatioiden ja ekosysteemien osaamisen kehittämiseksi ja jakamiseksi.

Löydät alta käynnissä olevat ja jo päättyneet kehittämishankkeemme sisältökuvauksineen. Hankkeita on ollut rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kansainvälistä kasvua digitaalisilla laatujohtamisen työkaluilla (KÄYNNISSÄ)

Kasven Kansainvälistä kasvua digitaalisilla laatujohtamisen työkaluilla -hankkeen julkisen tiivistelmän löydät täältä.

 

 

 

 

Lisätietoa hankkeesta:

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales

Kasvua terveysdatasta (PÄÄTTYNYT)

Terveys- ja hyvinvointitoimiala, erityisesti terveysteknologia-ala, on merkittävän lainsäädännöllisen muutoksen edessä: 25.5.2020 päättyy uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR, medical device regulation) siirtymäaika. Väistyvä terveydenhuollon laitteita koskeva lainsäädäntö (MDD) on asettanut vaatimuksia pääasiassa laitevalmistajille ja terveydenhuollon yksiköille. Muutoksella on merkittäviä vaikutuksia ohjelmistotuotteiden valmistajille, sekä ohjelmistotuotteiden kehitykseen ja tuotanto- ja toimitusketjuun.

Kasvua terveysdatasta ESR-hankkeen tavoitteena on

  • Kartoittaa kuopiolaisilta ohjelmistotoimialan yrityksiltä toimialariippumaton keskeinen osaaminen sekä terveys- ja hyvinvointialaan linkittyvä tai sinne skaalattavissa oleva osaaminen
  • Selvittää ohjelmistoalan yritysten kiinnostus ja tunnistaa valmiudet toimia tai tuottaa palveluja terveys- ja hyvinvointialalle
  • Lisätä tietoisuutta terveys- ja hyvinvointialan regulaatiivisista vaateista liittyen erityisesti muuttuvaan lääkintälaitelainsäädäntöön mm. ohjelmisto tai -komponenttien valmistajan ja alihankkijan roolista
  • Tunnistaa terveys- ja hyvinvointialalla olevia liiketoimintamahdollisuuksia ohjelmistoalan toimijoille ja osaajille
  • Tukea monialaista paikallista verkostoitumista ja kumppanuuksien syntymistä

Kasvua terveysdatasta hankkeen kohderyhmät ovat alueen

  • ohjelmistoalan yritykset
  • terveysteknologia-alan yritykset
  • yritykset, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan toimialalle
  • lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavien ohjelmistojen valmistajat ja alihankkijat
  • julkiset toimijat ja kehittämishankkeet

Lisätietoa hankkeesta blogissamme.

Lue lokakuun 2019 tiedote tästä.
Lue marraskuun 2019 tiedote tästä.
Lue joulukuun 2019 tiedote tästä.
Lue tammikuun 2020 tiedote tästä.
Lue helmikuu 2020 tiedote tästä.
Lue maaliskuun 2020 tiedote tästä.
Lue hankkeen viimeinen tiedote tästä.

Hankkeen kesto: 1.9.2019-31.5.2020

Hankkeen toteuttaja: Kasve Oy
Hankkeen rahoittaja: Pohjois-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

eu_esr_vipuvoimaa

Lisätietoa hankkeesta:

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales

CE-polku – Uutta osaamista ja liiketoimintaa terveysteknologiasektorille (PÄÄTTYNYT)

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon kansainvälisesti toimiva ja kilpailukykyinen palveluverkosto, joka tarjoaa kansainvälisille terveysteknologia- ja in vitro-diagnostiikkayrityksille lain vaatimia ja standardoituja bioyhteensopivuus-, turvallisuus- ja suorituskykytestejä. Toistaiseksi Suomessa ei ole yhtään toimijaa, jolta kyseisiä testejä voisi palvelututkimuksena ostaa. Nämä samat vaatimukset koskevat kaikkia uusia tuotteita kehittäviä terveysteknologiayrityksiä ja ovat edellytyksenä tuotteen markkinoille saattamiseen (CE-merkintään).

Hankkeessa selvitetään terveysteknologian turvallisuustestausten kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja tunnistetaan palvelukokonaisuuden kannalta oleelliset testit ja menetelmät sekä niiden vaatimat osaamistarpeet.

Pohjois-Savossa toimii lukuisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, joilla olisi teknologinen valmius tällaisten testien tekemiseen (esim. monet sopimustutkimusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset), mutta joiden ydinliiketoiminta on muualla.

Hankkeessa tunnistetaan Pohjois-Savossa toimivien terveysteknologiayritysten, sopimustutkimuspalveluyritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osaamisalueet ja pystyssä olevat menetelmät ja tunnistetaan ne testit ja menetelmät, joita tulisi pystyttää riittävän kattavan palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Palvelukokonaisuuteen valittavien toimijoiden, testien ja menetelmien validointi-, sertifiointi ja akkreditointitarpeet selvitetään ja niiden ympärille rakennetaan palveluverkosto kattavan turvallisuustestauspalvelun luomiseksi maakuntaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella toimivat terveysteknologiayritykset, in vitro-diagnostiikkayritykset, tutkimuspalvelulaboratoriot sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Kokonaisuutta rakennetaan osana Kuopio Health innovaatioekosysteemiä.

Hankkeen kesto: 1.4.2018-31.8.2019

Hankkeen toteuttaja: Kasve Oy
Hankkeen rahoittaja: Pohjois-Savon Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

eu_esr_vipuvoimaa

Lisätietoa hankkeesta

Nina Vartiainen

Head of QA/RA

Kaswun Kärjet – Kasvua kysyntäkärjistä (PÄÄTTYNYT)

Kaswun Kärjet -hankkeen tarkoituksena on ymmärtää syvemmin Pojois-Savon alueen osaamisesta muodostuvia terveysteknologia- ja hyvinvointialan kysyntäkärkiä, joita voidaan lähteä kehittämään kohti ekosysteemimäistä toimintaa osana KuopioHealth -innovaatioekosysteemiä.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja tarkentaa konkreettisesti terveysteknologia- ja hyvinvointialan erikoisosaamista sekä kohdentaa huippuosaamista muiden alueiden erikoisosaamisen tueksi – osana kansallista kokonaisuutta ja kansainvälisille markkinoille tähtäämällä.

Alueen älykästä erikoistumista tuetaan kasvualojen vaatimaa huippuosaamista kehittämällä. Hanke tukee kansallisen osaamisen verkostoitumista selvittämällä alueen huippuosaamisen sekä todentamalla alueella jo olemassa olevat verkostot. Verkostot antavat pohjaa yhteisiin kehittämistoimiin sekä osaamisen siirtoon ja kasvattamiseen (vertaisoppiminen).

Hankkeen tuloksena on yhteen kerätty alueella jo aiemmin tehtyjen hankkeiden tieto-taito sekä niiden pohjalta työstetyt hyvät toimintatavat, joita lähdetään edistämään osana hanketta osana KuopioHealth-innovaatioekosysteemiä.

Hankkeessa kartoitetaan alueella jo olevat verkostot liittyen muihin kansallisiin osaamiskeskittymiin sekä ekosysteemi- ja co-creation -verkostoihin, jotka voisivat olla potentiaalisia yhteistyökumppaneita alueellisen erityisosaamisen kehittämisessä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten kansainvälistä kilpailukykyä osaamisen kehittämisen sekä innovaatiotoiminnan kautta.

Hankkeen kesto: 1.10.2018-31.3.2019

Hankkeen toteuttaja: Kasve Oy
Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Tutustu hankkeen välituloksiin blogissamme.

eu_esr_vipuvoimaa

Lisätietoa hankkeesta

Mikko Juuti

CEO (-10/2023); Sales